Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi sự hài lòng của học sinh sinh viên về chất lượng hoạt động hỗ trợ đào tạo của nhà trường năm 2021