Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi sự hài lòng của CBGVNV về thực hiện các chính sách khuyến khích CBGVNV tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ năm 2021