Nhân sự Phòng Thanh tra – Pháp chế

Nhân sự Phòng Thanh tra – Pháp chế gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 08 nhân viên.

Trưởng phòng: Phụ trách chung mọi mặt hoạt động và công tác của phòng.

Nhân viên: thực hiện theo sự phân công của trưởng phòng.

Stt

Họ tên

Chức vụ

ĐTDĐ

1 Huỳnh Thiên Vũ Trưởng phòng

0983.355.317

2 Nguyễn Thùy Châu Phó Trưởng phòng

0901.375.039

3 Lý Kim Hồng Nhân viên

0974.491.311

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nhân viên

0935.358.517

5 Trần Thế Sơn Nhân viên

0903.194.447

6 Võ Lâm Trọng Hiền Nhân viên

0923.931.789

7 Phan Ngọc Ánh Nhân viên

0938.374.848

8 Lê Thị Kim Thanh Nhân viên

0963.242.923

9 Tô Thanh My Nhân viên

0912.024.005

10 Vũ Trung Đông Nhân viên

01656.244.140

 Liên lạc: Phòng Thanh tra – Pháp chế

Điện thoại: 08. 322134002

Email: ttpc@tdc.edu.vn

Nhân sự Phòng Thanh tra – Pháp chế