Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. TT 51_2012_TT-BGDDT

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN