Tài liệu tuyên truyền Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của chính phủ

Tài liệu tuyên truyền Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của chính phủ

Ngày 17 tháng 7 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 9 năm 2017 (gọi tắt là Nghị định 80).  Nhằm cùng cấp thông tin đến Cán bộ, viên chức, người lao động và  các sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Phòng Thanh tra – Pháp chế giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định  80, cụ thể như  sau:click de xem them tom tat nghi dinh 80

Tài liệu tuyên truyền Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của chính phủ