Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra – Pháp chế gồm 01 Trưởng phòng và 04 nhân viên.

Trưởng phòng: Phụ trách chung mọi mặt hoạt động và công tác của phòng.

Nhân viên: thực hiện theo sự phân công của trưởng phòng.

 

Stt Họ tên Chức vụ ĐTDĐ
1 Huỳnh Thiên Vũ Trưởng phòng 0983.355.317
2 Lý Kim Hồng Nhân viên 0974.491.311
3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nhân viên 0935.358.517
4 Trần Thế Sơn Nhân viên 0903.194.447
5 Võ Lâm Trọng Hiền Nhân viên 0904.382.352

 

Liên lạc: Phòng Thanh tra – Pháp chế

Điện thoại: 028. 322134002

Email: ttpc@tdc.edu.vn

 

Cơ cấu tổ chức